Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/5359
Title: Формування контрактних зобов’язань підприємства на зовнішньому ринку
Other Titles: Формирование контрактных обязательств предприятия на внешнем рынке
The formation of contract obligations in the foreign market
Authors: Підгорна А. А.
Подгорная А. А.
Pidgorna A.
Keywords: контракт
трансакційні витрати
попередній контракт
терміновий контракт
зовнішньоекономічний контракт
кон’юнктура
умови контракту
момент здійснення контракту
транcакционные издержки
предварительный контракт
срочный контракт
внешнеэкономический контракт
конъюнктура
условия контракта
момент совершения контракта
contract
transaction costs
preliminary contract
fixed-term contract
external economic contract
economic situation
conditions of a contract
Issue Date: 2014
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Підгорна А.А. Формування контрактних зобов’язань підприємства на зовнішньому ринку: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / А.А. Підгорна. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014.
Abstract: Актуальність теми контрактних зобов’язань обумовлена існуючою суперечністю між ступенем розробленості контрактів як універсального способу взаємодії в умовах сучасного менеджменту та маркетингу, необхідністю створення ідеальної моделі контрактної взаємодії, що має як наукове, так і практичне значення. Метою роботи є дослідження системи формування контрактних зобов’язань ДНВП «Об'єднання Комунар» на зовнішньому ринку.
Актуальность темы контрактных обязательств обусловлена существующим противоречием между степенью разработанности контрактов как универсального способа взаимодействия в условиях современного менеджмента и маркетинга, необходимостью создания идеальной модели контрактного взаимодействия, имеет как научное, так и практическое значение. Целью работы является исследование системы формирования контрактных обязательств ГНПП «Объединение Коммунар» на внешнем рынке.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5359
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2014 (МЕМЗЕД)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.