Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/6738
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Корпоративне управління" для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" денної форми навчання
Authors: Іпполітова І. Я.
Keywords: корпоративне управління
міжнародні та національні стандарти корпоративного управління
моделі корпоративного управління
стратегія корпорації
учасники корпоративних відносин
акціонерне товариство
ефективність діяльності корпорації
корпоративна поведінка
корпоративна культура
соціальна корпоративна відповідальність
лідерство в корпорації
Issue Date: 2014
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Корпоративне управління" для студентів спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" денної форми навчання [Електронний ресурс] / укл. І. Я. Іпполітова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (804 КБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 63 с. – Загол. з титул. екрану
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, запропоновано плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали щодо закріплення знань, а саме самостійну роботу, контрольні запитання, запитання для самодіагностики, а також методичні рекомендації та систему оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення навчальної дисципліни. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6738
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.