DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет менеджменту та маркетингу >
Кафедра підприємницької діяльності >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17661

Title: Контролінг інновацій підприємницької діяльності
Other Titles: Контроллинг инноваций предпринимательской деятельности
Authors: Матвієнко-Біляєва Г. Л.
Матвиенко-Беляева Г. Л.
Matvienko-Bilіaeva G.
Keywords: інновації
ефективність
підприємницька діяльність
контролінг
инновации
эффективность
предпринимательская деятельность
контроллинг
innovation
efficiency
entrepreneurial activity
controlling
Issue Date: 2017
Citation: Матвієнко-Біляєва Г. Л. Контролінг інновацій підприємницької діяльності / Г. Л. Матвієнко-Біляєва // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : Матеріали доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 18-19 травня 2017 р). – Львів : Львівська політехніка, 2017. – С. 759 - 760.
Abstract: В умовах економічної невизначеності підвищена увага приділяється якості прийнятих управлінських рішень, націлених на максимальне отримання прибутку підприємницької діяльності. Одним з напрямів підвищення ефективності системи управління є контролінг. Найважливішим завданням контролінгу є формування інформаційно-аналітичної бази для прийняття скоординованих і комплексних дій для вирішення правових, нормативних та інших завдань, що виникають у процесі підприємницької діяльності. У тезах наведено основні аспекти впровадження контролінгу в сферу управління інноваціями підприємницької діяльності, яка дозволяє виявляти існуючі та виникаючі проблеми, діагностує і готує підприємницьку діяльність до раптових змін у зовнішньому середовищі.
В условиях экономической неопределенности повышенное внимание уделяется качеству принимаемых управленческих решений, нацеленных на максимальное получение прибыли предпринимательской деятельности. Одним из направлений повышения эффективности системы управления является контроллинг. Важнейшей задачей контроллинга является формирование информационно-аналитической базы для принятия скоординированных и комплексных действий для решения правовых, нормативных и других задач, возникающих в процессе предпринимательской деятельности. В тезисах приведены основные аспекты внедрения контроллинга в сферу управления инновациями предпринимательской деятельности, которая позволяет выявлять существующие и возникающие проблемы, диагностирует и готовит предпринимательскую деятельность к внезапным изменениям во внешней среде.
In times of economic uncertainty, increased attention is paid to the quality of management decisions, aimed at maximizing the profit of business activities. One of directions of increase of system effectiveness of management is controlling. The most important task of controlling is the formation of information-analytical base for taking coordinated and integrated action to address the legal, regulatory and other challenges arising in the process of entrepreneurship. Theses are the main aspects of the implementation of controlling in the innovation management sphere of business activity, which allows to identify existing and emerging problems, diagnose, and prepares entrepreneurial activity to sudden changes in the external environment.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17661
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Проблеми формування та розвитку.pdf181.32 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback