Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/11038
Title: Контролінг в управлінні інноваційною діяльністю підприємства
Other Titles: Контроллинг в управлении инновационной деятельностью предприятия
Controlling in management of innovative activity of an enterprise
Authors: Яковенко К. В.
Яковенко Е. В.
Iakovenko K. V.
Keywords: контролінг
інноваційна діяльність
управління
функції
інноваційні процеси
контроллинг
инновационная деятельность
управление
функции
инновационные процессы
controlling
innovative activity
management
functions
innovative processes
Issue Date: 2015
Citation: Контролінг в управлінні інноваційною діяльністю підприємства // Електронний додаток до матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики”, 18-19 листопада 2015 року. – Х.: ФОП Лібуркіна Л.М., 2015. - С. 178-181.
Abstract: Роль контролінгу в управлінні інноваційною діяльністю підприємства визначена як така, що полягає у забезпеченні методичної та інформаційної підтримки процесу підготовки та прийняття рішень для усіх рівнів управління щодо здійснення такої діяльності. Розглянуто функції контролінгу інноваційної діяльності з урахуванням особливостей побудови організаційної структури управління підприємством. Зауважено, що впровадження контролінгу інноваційної діяльності на підприємстві допомагає забезпечити обґрунтованість, прозорість прийняття управлінських рішень, що сприяє підвищенню їх ефективності.
Роль контроллинга в управлении инновационной деятельностью предприятия определена как такая, которая заключается в обеспечении методической и информационной поддержки процесса подготовки и принятия решений для всех уровней управления по осуществлению такой деятельности. Рассмотрены функции контроллинга инновационной деятельности с учетом особенностей построения организационной структуры управления предприятием. Отмечено, что внедрение контроллинга инновационной деятельности на предприятии помогает обеспечить обоснованность, прозрачность принятия управленческих решений, что способствует повышению их эффективности.
The role of controlling in management of innovative activity of an enterprise is defined as one that is to provide methodical and informational support of process of preparation and decision-making for all levels of management to implement such activity. The functions of controlling of innovative activity with taking into account features of an organizational structure of an enterprise management are considered. It was noted that the implementation of controlling of innovative activity in an enterprise helps to ensure the reasonableness, transparency of management decision-making, thereby increasing their effectiveness.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11038
Appears in Collections:Статті (МЛІ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.