Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20506
Title: Labor market research in the system of internal quality assurance in the higher education institution
Other Titles: Дослідження ринку праці в системі внутрішнього забезпечення якості в закладі вищої освіти
Исследование рынка труда в системе внутреннего обеспечения качества в учреждении высшего образования
Authors: Holubiev S.
Голубєв С. М.
Голубев С. Н.
Keywords: labor market
higher education institution (HEI)
marketing-monitoring research
competence
quality of education
system of internal education quality assurance
ринок праці
заклад вищої освіти (ЗВО)
маркетингово-моніторингове дослідження
компетентність
якість освіти
система внутрішнього забезпечення якості освіти
рынок труда
учреждение высшего образования (УВО)
маркетингово-мониторинговое исследование
компетентность
качество образования
система внутреннего обеспечения качества образования
Issue Date: 2018
Citation: Holubiev S. Labor market research in the system of internal quality assurance in the higher education institution / S.Holubiev // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – 2018. – № 10 (84) C. 54-70.
Abstract: The article defines the role of marketing-monitoring support in the system of internal quality assurance of higher education. The choice of key marketing-monitoring studies and their features are substantiated. The program and tools of labor market research in the system of internal quality assurance of higher education institution are offered. The proposed labor market research program has been tested and its results have been analyzed, the prospects for their use in the work of the HEI have been substantiated. У статті визначено роль маркетингово-моніторингового супроводу в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Висока динамічність сучасного суспільно-економічного розвитку обумовлює гнучкість освітньої діяльності й освітнього процесу за рахунок урахування в навчальних планах і програмах мінливих вимог зовнішнього та внутрішнього середовища, що потребує створення системи збору цієї інформації через проведення маркетингово-моніторингових досліджень. На основі аналізу літератури обґрунтовано вибір ключових маркетингово-моніторингових досліджень та визначено їх особливості. Комплексне дослідження всіх етапів надання освітніх послуг дає змогу зібрати якісну інформацію щодо внутрішнього й зовнішнього стану ЗВО. Ключовим маркетингово-моніторинговим дослідженням є вивчення ринку праці та його вимог. Тому в роботі запропоновано програму та інструменти дослідження ринку праці як елемента системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Ця програма передбачає комплексну оцінку світового й національного ринків праці, визначення їх ключових проблем і тенденцій розвитку. Результатом такого дослідження є перелік загальних та професіональних компетентностей, що є актуальними для спеціальностей, за якими ЗВО проводить навчання. Важливим аспектом є вивчення тенденцій змін попиту на спеціальності та прогнозування актуальних компетентностей у майбутньому. У роботі проведена апробація запропонованої програми дослідження ринку праці та проаналізовано його результати. Згідно з отриманими результатами змінюються ключові компетентності. Так, проблеми якості процесів стають менш актуальними, а критичний аналіз інформації та творче вирішення проблем – більш важливим. Крім того, замість навичок ведення переговорів та взаємодії з іншими зростає роль навичок розуміння інших. Український ринок праці частково віддзеркалює ключові світові тенденції, зокрема інформатизацію, однак все одно значною мірою відстає від сучасних світових процесів (на 5–10 років). Тому визначення особливостей світового ринку праці дозволяє побудувати прогноз ключових напрямів розвитку вітчизняного. В статье определена роль маркетингово-мониторингового сопровождения в системе внутреннего обеспечения качества высшего образования. Обоснован выбор ключевых маркетингово-мониторинговых исследований и их особенностей. Предложена программа и инструменты исследования рынка труда в контексте формирования системы внутреннего обеспечения качества образования. Проведена апробация предложенной программы исследования рынка труда, проанализированы его результаты и обосновано их использования в работе УВО.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20506
Appears in Collections:Статті (СП) 2018 - 2019 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Голубев.pdf5,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.