Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21276
Title: Foresight-technology in the system of logistics management of the enterprise
Other Titles: Форсайт-технологія у системі логістичного менеджменту підприємства
Форсайт-технология в системе логистического менеджмента предприятия
Authors: Avramenko O. V.
Авраменко О. В.
Авраменко Е. В.
Keywords: management decisions
foresight technology
logistic management
situational forecasting
life cycle
управлінські рішення
форсайт-технологія
логістичний менеджмент
ситуативне прогнозування
життєвий цикл
управленческие решения
форсайт-технология
логистический менеджмент
ситуативное прогнозирование
жизненный цикл
Issue Date: 2019
Citation: Avramenko O. V. Foresight-technology in the system of logistics management of the enterprise / O. V. Avramenko // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія «Економічні науки». - Херсон : ВД «Гельветика», 2019. – Вип. 33. - С.67-72.
Abstract: The essence of definitions of the concept «foresight» from the standpoint of foreign and domestic economists is explored. It is shown using of foresight technology and its tools make it possible to outline those areas of logistic activity of an enterprise that require an integrated approach to forecasting and prediction. The life cycle stages of situational forecasting process of the development of the logistics management system of the enterprise are formulated. The essence of situational forecasting is revealed, which is determined by the establishment of requirements for each work performed, which determines the requirements for subsequent work on the basis of certain and agreed parameters of their relations in such a market. Situational forecasting can be considered as one of the foresight technologies, based on structural analysis of tasks, which is formed in certain situations, with the subsequent establishment of an optimal system of procedures, methods and solutions for them is approved . Досліджено зміст визначень поняття «форсайт» з позицій зарубіжних і вітчизняних економістів. Показано, що застосування форсайт-технології і її інструментарію дає можливість окреслити ті напрями логістичної діяльності підприємства, які потребують комплексного підходу до їх прогнозування і передбачення. Запропоновано авторське бачення використання форсайт-технології у системі логістичного менеджменту, яке передбачає забезпечення можливості управління розвитком підприємства, його формування у реальному часі, виходячи із реальних логістичних ресурсів, умов і можливостей підприємства із урахуванням визначених цілей розвитку системи логістичного менеджменту. Сформульовано сутність ситуаційного прогнозування, яке визначається встановленням вимог до кожної виконуваної роботи, встановленням вимог до наступних робіт на основі погоджених параметрів їх відносин на цьому ринку. Стверджується, що ситуативне прогнозування може розглядатися як один із напрямів форсайт-технології, що базується на структурному аналізі ситуаційних завдань, сформованих при певних ситуаціях, з подальшим визначенням оптимальної системи процедур, методів і засобів їх вирішення. Визначені етапи життєвого циклу процесу ситуативного прогнозування розвитку системи логістичного менеджменту підприємства. Такий методичний підхід було апробовано при побудові дорожньої карти розвитку системи логістичного менеджменту автотранспортного підприємства. Така карта розглядається як елемент системи логістичного менеджменту, що дозволяє деталізувати окремі проблемні ситуації та формулювати завдання відносно їх вирішення. Вона передбачає чітке поетапне формування і безумовний послідовно-циклічний аналіз ситуацій прогнозування та їх узгодження із проектованими ситуаційними завданнями і відповідними процедурами їх вирішення. У роботі вперше представлені концептуальні положення застосування ситуативного прогнозування розвитку системи логістичного менеджменту підприємства, що базується на структурному аналізі ситуативних завдань при певних ситуацій з подальшим встановленням оптимальної системи процедур, методів і засобів їх вирішення. Исследовано содержание определений понятия «форсайт» с позиций зарубежных и отечественных экономистов. Показано, что применение форсайт-технологии и ее инструментария дает возможность очертить те направления логистической деятельности предприятия, которые требуют комплексного подхода к их прогнозированию и предвидению. Сформулированы этапы жизненного цикла процесса ситуативного прогнозирования развития системы логистического менеджмента предприятия. Раскрывается сущность ситуативного прогнозирования, которое определяется установлением требований к каждой проводимой работе, определяющих требования к последующим работам, на основании согласованных параметров их отношений на данном рынке. Утверждается, что ситуативное прогнозирование может рассматриваться как одно из направлений форсайт-технологии, базируемое на структурном анализе заданий, сформированных при определенных ситуациях, с последующим определением оптимальной системы процедур, методов и средств их решения.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21276
Appears in Collections:Статті (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.Avramenko Olena Foresight.pdf602,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.