Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-05-15ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)Пономаренко В. С.; Коюда О. П.; Коюда В. О.; Воліков В. В.; Басова О. С.; Мазко Т. І.; Костіна О. М.; Курган Н. В.; Боярська М. О.; Чанкіна І. В.; Ткаченко Л. С.; Пилипенко С. М.; Осикова А. М.; Воліков С. В.; Ponomarenko V. S.; Koiuda O. P.; Koiuda V. O.; Volikov V. V.; Basova O. S.; Mazko T. I.; Kostina O. M.; Kurhan N. V.; Boiars'ka M. O.; Chankina I. V.; Tkachenko L. S.; Pylypenko S. M.; Osykova A. M.; Volikov S. V.
2013-04-10Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Етап 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯЯстремська О. М.; Мартиненко М. В.; Ястремська О. О.; Кавун С. В.; Ріпка Д. О.; Бардадим О. І.; Тімонін К. О.; Коротич А. А.; Захаров В. А.; Петренко О. О.; Назарова Т. Ю.; Кліцун І. В.; Гринько Ю. Б.; Ермаченко Є. В.; Yastremska O. M.; Martinenko M. V.; Yastremska O. O.; Kavun S. V.; Ripka D. O.; Bardadim O. I.; Timonin K. O.; Korotich A. A.; Zacharov V. A.; Petrenko O. O.; Nazarova T. U.; Klizun I. V.; Grinko U. B.; Yermachenko Y. V.
2013-03-15Управління формуванням і розвитком професійної компетентності фахівців економічних спеціальностей в умовах неперервної освітиДороніна М. С.; Сасіна Л. О.; Полякова Г. А.; Михайленко Д. Г.; Шумська Г. М.; Полубєдова А. О.; Голубєв С. М.; Ракітіна Л. І.; Мозгова О. О.; Гронь О. В.; Білоконенко Г. В.; Колєсніченко Т. О.; Щоткіна О. В.; Ковальова В. І.; Воліков C. В.; Doronina M. S.; Sasina L. O.; Poliakova G. A.; Mykhailenko D. G.; Shumska G. M.; Polubiedova A. O.; Holubiev S. M.; Rakitina L. I.; Mozgova O. O.; Hron O. V.; Bilokonenko G. V.; Koliesnichenko T. O.; Shchotkina O. V.; Kovalova V. I.; Volikov S. V.
2015-10-21Наукове обґрунтування взаємодії регіональних інститутів при формуванні економіки знаньПономаренко В. С.; Ponomarenko V. S.
2015-10-13Формування концептуальних засад та методичного інструментарію прогнозування потреби національної економіки у фахівцях з вищою освітоюКолектив авторів під керівництвом д.е.н. проф. Пономаренка В.С.
2015-10-19Формування теоретико-методологічного забезпечення державної підтримки розвитку туристичної галузі економіки регіонуЄрмаченко В. Є.; Ермаченко В. Е.; Yermachenko V. Y.
2019Новітні тренди соціальної політики в контексті людського розвиткуНазарова Г. В.; Іванісов О. В.; Доровськой О. Ф.; Аграмакова Н. В.; Cтепанова Е. Р.; Гончарова С. Ю.; Дубівська С. С.; Семенченко А. В.; Ольховська В. В.; Касьмін Д. С.; Сотнікова Ю. В.; Дем’яненко А. А.; Лебединська О. С.; Чепель І. В.; Иванисов О. В.; Доровской А. Ф.; Cтепанова Э. Р.; Дубовская С. С.; Ольховская В. В.; Касьмин Д. С.; Сотникова Ю. В.; Демьяненко А. А.; Лебединская Е. С.; Чепель И. В.; Nazarova H. V.; Ivanisov O. V.; Dorovs'koy O. F.; Ahramakova N. V.; Stepanova E. R.; Honcharova S. Yu.; Dubovskaya S. С.; Semenchenko A. V.; Olkhovskaya V. V.; Kasmin D. S.; Sotnikova Yu. V.; Demianenko A. A.; Lebedinskaya O. S.; Chepel I. V.
2017Формування науково-технологічної платформи гармонізації суспільно-економічних інтересів України у світовому економічному просторіЛабунська С. В.; Дехтяр Н. А.; Прокопішина О. В.; Labunska S. V.; Dekhtyar N. A.; Prokopishyna O. V
2017Розробка теоретико-методологічного та інформаційно-модельного забезпечення системи рейтингування наукової активності ВНЗ УкраїниЄрмаченко В. Є.; Раєвнєва О. В.; Yermachenko V. E.; Rayevnyeva O. V.
2017Розроблення методології соціально-економічного розвитку регіону на підґрунті формування системного базису синтезованого капіталу та інформаційної інфраструктуриГавкалова Н. Л.; Gavkalova N. L.