Робочі звіти : [6] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 6 из 6
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2015-10-21Наукове обґрунтування взаємодії регіональних інститутів при формуванні економіки знаньПономаренко В. С.; Ponomarenko V. S.
2015-10-19Формування теоретико-методологічного забезпечення державної підтримки розвитку туристичної галузі економіки регіонуЄрмаченко В. Є.; Ермаченко В. Е.; Yermachenko V. Y.
2015-10-13Формування концептуальних засад та методичного інструментарію прогнозування потреби національної економіки у фахівцях з вищою освітоюКолектив авторів під керівництвом д.е.н. проф. Пономаренка В.С.
2013-05-15ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)Пономаренко В. С.; Коюда О. П.; Коюда В. О.; Воліков В. В.; Басова О. С.; Мазко Т. І.; Костіна О. М.; Курган Н. В.; Боярська М. О.; Чанкіна І. В.; Ткаченко Л. С.; Пилипенко С. М.; Осикова А. М.; Воліков С. В.; Ponomarenko V. S.; Koiuda O. P.; Koiuda V. O.; Volikov V. V.; Basova O. S.; Mazko T. I.; Kostina O. M.; Kurhan N. V.; Boiars'ka M. O.; Chankina I. V.; Tkachenko L. S.; Pylypenko S. M.; Osykova A. M.; Volikov S. V.
2013-04-10Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Етап 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯЯстремська О. М.; Мартиненко М. В.; Ястремська О. О.; Кавун С. В.; Ріпка Д. О.; Бардадим О. І.; Тімонін К. О.; Коротич А. А.; Захаров В. А.; Петренко О. О.; Назарова Т. Ю.; Кліцун І. В.; Гринько Ю. Б.; Ермаченко Є. В.; Yastremska O. M.; Martinenko M. V.; Yastremska O. O.; Kavun S. V.; Ripka D. O.; Bardadim O. I.; Timonin K. O.; Korotich A. A.; Zacharov V. A.; Petrenko O. O.; Nazarova T. U.; Klizun I. V.; Grinko U. B.; Yermachenko Y. V.
2013-03-15Управління формуванням і розвитком професійної компетентності фахівців економічних спеціальностей в умовах неперервної освітиДороніна М. С.; Сасіна Л. О.; Полякова Г. А.; Михайленко Д. Г.; Шумська Г. М.; Полубєдова А. О.; Голубєв С. М.; Ракітіна Л. І.; Мозгова О. О.; Гронь О. В.; Білоконенко Г. В.; Колєсніченко Т. О.; Щоткіна О. В.; Ковальова В. І.; Воліков C. В.; Doronina M. S.; Sasina L. O.; Poliakova G. A.; Mykhailenko D. G.; Shumska G. M.; Polubiedova A. O.; Holubiev S. M.; Rakitina L. I.; Mozgova O. O.; Hron O. V.; Bilokonenko G. V.; Koliesnichenko T. O.; Shchotkina O. V.; Kovalova V. I.; Volikov S. V.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 6 из 6