Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/7116
Title: Dynamic model of optimized supply for organizational units of armed forces (at decentralized procurement)
Other Titles: Динамічна модель оптимізації постачання організаційних формувань збройних сил при децентралізованих закупівлях
Динамическая модель оптимизации снабжения организационных формирований вооруженных сил при децентрализованных закупках
Authors: Sysoiev V. V.
Сисоєв В. В.
Сысоев В. В.
Keywords: supply
logistic processes
dynamic model
optimization
decentralized procurement
organizational unit of armed forces
постачання
логістичні процеси
динамічна модель
оптимізація
децентралізовані закупівлі
організаційне формування збройних сил
снабжение
логистические процессы
динамическая модель
оптимизация
децентрализованные закупки
организационное формирование вооруженных сил
Issue Date: 2013
Publisher: Poznan University of Economics
Citation: Sysoiev V. Dynamic model of optimized supply for organizational units of armed forces (at decentralized procurement) / V. Sysoiev // Poznan University of Economics Review. – Poznan: Poznan University of Economics, POLAND. – 2013. – Vol. 13. – № 3. – P. 91-106.
Abstract: Efficient activity of organizational units at armed forces is impossible without comprehensive and continuous logistics. Key role in arrangement of logistics is played by supply processes: ordering, purchase, delivery, and storage of material and technical resources (goods). Complexity and multiplicity of implementing the logistics process assume the use of economic-mathematical modeling, as efficient tool for supporting the decisions, which ensures the selection of the most favorable supply options. The paper provides dynamic model of optimized supply (at decentralized procurement of material and technical resources), which describes the possible options of arranging the logistics of organizational units of the armed forces. Criterion of global optimization is represented by normalized performance indicator characterizing the level of provision of organizational units with material and technical resources. Proposed economic-mathematical model is efficient tool for supporting the decisions taken by logistics-management divisions of organizational units of armed forces – at multiple options of implementing the logistic processes and limited financial resources, which allows to optimize the level of provision of organizational units with required MTR (for the entire planning period of supply, regarding the change of need, scope of funds allocated for logistics and logistic costs accompanying the supply process).
Ефективна діяльність організаційних формувань збройних сил не можлива без їх всебічного і безперервного матеріально-технічного забезпечення. Ключову роль в організації процесу матеріально-технічного забезпечення грають логістичні процеси постачання: замовлення, закупівля, транспортування і зберігання матеріально-технічних ресурсів (товарів). Складність і багатоваріантність реалізації процесу матеріально-технічного забезпечення обумовлюють використання методу економіко-математичного моделювання як ефективного інструменту обґрунтування рішень, що дозволяє вибрати найбільш вигідні варіанти постачання. У статті представлена динамічна модель оптимізації постачання при децентралізованих закупівлях матеріально-технічних ресурсів, яка описує можливі варіанти організації матеріально-технічного забезпечення організаційних формувань збройних сил. Як критерій оптимізації запропонований нормалізований показник ефективності, що характеризує рівень забезпеченості матеріально-технічними ресурсами організаційного формування збройних сил. Запропонована економіко-математична модель дозволяють оптимізувати забезпеченість організаційного формування необхідними матеріально-технічними ресурсами за весь плановий період постачання в цілому з урахуванням зміни потреб, обсягів фінансових коштів, що виділяються на матеріально-технічне забезпечення, і логістичних витрат, що супроводжують даний процес, а також є ефективним інструментом обґрунтування рішень, що приймаються органами управління матеріально-технічним забезпеченням організаційних формувань збройних сил в умовах багатоваріантності реалізації логістичних процесів та обмеженості фінансових ресурсів.
Эффективная деятельность организационных формирований вооруженных сил не возможна без их всестороннего и непрерывного материально-технического обеспечения. Ключевую роль в организации процесса материально-технического обеспечения играют логистические процессы снабжения: заказ, закупка, транспортировка и хранение материально-технических ресурсов (товаров). Сложность и многовариантность реализации процесса материально-технического обеспечения обуславливают использование метода экономико-математического моделирования как эффективного инструмента обоснования решений, позволяющего выбрать наиболее выгодные варианты снабжения. В статье представлена динамическая модель оптимизации снабжения при децентрализованных закупках материально-технических ресурсов, которая описывает возможные варианты организации материально-технического обеспечения организационных формирований вооруженных сил. В качестве критерия оптимизации предложен нормализованный показатель эффективности, характеризующий уровень обеспеченности материально-техническими ресурсами организационного формирования силовой структуры. Предложенная экономико-математическая модель позволяют оптимизировать обеспеченность организационного формирования необходимыми материально-техническими ресурсами за весь плановый период снабжения в целом с учетом изменения потребностей, объемов финансовых средств, выделяемых на материально-техническое обеспечение, и логистических затрат, сопровождающих данный процесс, а также является эффективным инструментом обоснования решений, принимаемых органами управления материально-техническим обеспечением организационных формирований силовых структур в условиях многовариантности реализации логистических процессов и ограниченности финансовых ресурсов.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7116
Appears in Collections:Статті (МЛІ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.