Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20501
Title: Personal learning systems as a means of student-centered learning
Other Titles: Персональні навчальні системи як засіб реалізації студентоцентрованого навчання
Персональные обучаящие системы как средство реализации студентоцентрированного обучения
Authors: Яценко Р. М
Yatsenko R.
Keywords: personal learning system
student-centered learning
learning trajectory
higher education institution
персональна навчальна система
студентоцентроване навчання
траєкторія навчання
заклад вищої освіти
персональная обучающая система
студентоцентрированное обучение
траектория обучения
заведение высшего образования
Issue Date: 2018
Citation: Yatsenko R. Personal learning systems as a means of student-centered learning / R. Yatsenko // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – 2018. – № 9 (84). - C. 359 – 368.
Abstract: The aim of the article is to analyze the prospects for the use of personal learning systems in the higher education institution as a means of implementing student-centered learning based on the formation of an individual learning trajectory. Implementation is considered on the basis of experience in the application of Personal Learning Systems at Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics. The peculiarities and composition of such systems are analyzed in order to implement student-centered learning. Персональні навчальні системи як засіб реалізації студентоцентрованого навчання. Метою статті є аналіз перспектив застосування персональних навчальних систем у закладі вищої освіти ѐк засобу реалізації студентоцентрованого навчання на основі формування індивідуальної траєкторії навчання. У процесі дослідження було використано низку методів: системний аналіз – для подання об’єкта дослідження і його складових, завдань та інструментів дослідження; методи синтезу й аналізу – для декомпозиції та побудови системних зв’язків між досліджуваними сутностями. Інформаційною базою дослідження виступали річні і квартальні дані про стан галузі лісового господарства Державного комітету статистики Харківської області; річні, квартальні й помісячні дані про фінансовий стан підприємств цієї галузі. Реалізація розглянуто на основі досвіду застосування Персональних навчальних систем у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. Проаналізовано особливості та склад таких систем з метою реалізації студентоцентрованого навчання. Упровадження трирівневої моделі персональних навчальних систем у ХНЕУ ім. С. Кузнеця дозволить науково-педагогічним працівникам поступово опановувати функціональні можливості програмної платформи Moodle та підвищити якість електронного навчання, а студентам – отримувати знання й компетентності на основі індивідуалізації навчання та ефективного всебічного використання освітніх інноваційних інформаційних технологій. Індивідуальна траєкторія навчання дозволяє підвищити ефективність освітнього процесу в системах онлайн-навчання, однак реалізація індивідуальних навчальних шляхів у реальному житті стикаються зі значними труднощами, пов’язаними з їх упровадженням у педагогічну діяльність. У подальших дослідженнях буде зосереджено увагу на врахуванні ѐк типу кожного навчального завдання, так і думок експертів щодо визначення й оцінки стиля навчання студентів з метою реалізації студентоцентрованого підходу до навчання. Цель статьи являться анализ перспектив применения персональных обучающих систем в заведении высшего образования как средства реализации студентоцентрированного обучения на основе формирования индивидуальной траектории обучения. Реализация рассмотрено на основе опыта по применения персональных обучающих систем в Харьковском национальном экономическом университете имени Семена Кузнеца. Проанализированы особенности и состав таких систем с целью реализации студентоцентрированного обучения.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20501
Appears in Collections:Статті (ЕК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яценко Суми.pdf4,94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.